Общи условия

luxury real estates

Общи условия за ползване на уебсайта www.fertitron.com

 

Настоящите Общи условия за ползване на уебсайта управляван от “Фертитрон България“ ЕООД, по-нататък наричани за краткост „Общи условия”, уреждат отношенията с потребителите, достъпа до уебсайта, функционирането му, както и всички останали дейности и услуги, предоставяни чрез уебсайта.
Настоящите Общи условия и Условията за доставка, неразделна част от настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на Потребителите на интернет сайта, управляван от “Фертитрон България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 13104011, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Хаджи Димитър“ № 11, ет. 1, ап. 3.
Страни по настоящите Общи условия са “Фертитрон България“ ЕООД от една страна и всеки Потребител, който е заредил/отворил интернет сайта, управляван от “Фертитрон България“ ЕООД, от друга страна.
Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване на уебсайта, както и че всяко негово активно действие и/или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден/ отворен в браузър, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на сайта и Условията за доставка- неразделна част към настоящите Общи условия.

 

1. Дефиниции

Потребителят заявява, че е запознат със значението и че е съгласен с дефинициите на посочените по - долу термини. Използваните по-долу в Общите условия термини и понятия ще имат следното значение:
1.„Фертитрон България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 13104011, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Хаджи Димитър“ № 11, ет. 1, ап. 3- дружеството, което управлява интернет сайта www.fertitron.com, наричано по-долу Фертитрон България и/или ние/нас.
2.Уебсайт е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран Адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси, съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузър при изписване на електронния адрес www.fertitron.com. Освен ако не е посочено друго, Уебсайтът, включително цялото му съдържание като например дизайн, текст, графики, лого, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и другите приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Фертитрон България.
3.Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
4.Браузър е компютърна програма, даваща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
5.Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
6.Електронна препратка е обозначената в определена интернет страница връзка, която позволява автоматизирано препращане чрез стандартизирани протоколи към друга интернет страница, информационен ресурс или обект.
7.Потребител (на Уебсайта)– всяко физическо или юридическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което, при наличие на интерес, ще осъществи преглед на стоки и/или услуги, предлагани в уебсайта.
8.Поръчка- запитване от страна на Потребителя за закупуване на стока или използване на услуга, публикувана на Уебсайта или предложение тип „оферта“.
9.Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, присъединени към Интернет и/или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди имена и пароли, използване недостатъците в системите, с цел извличане на собствена облага или получаване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталирането на вируси, смущаване нормалната работа на останалите Потребители на Интернет и/или асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение съгласно българското законодателство или друго приложимо право.
10. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
11. “Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.
12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
13. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

2.Общи положения

2.1. Предмет на тези Общи условия е достъпът и ползването на Уебсайта. Използвайки Уебсайта, Потребителите се съгласяват и приемат тези Общи условия като се задължават да ги спазват. Ако Потребителят не е съгласен и не приеме Общите условия или ги наруши, достъпът му до Уебсайта може да бъде ограничен или прекратен.
2.2. Фертитрон България си запазва правото да допълва и/или изменя тези Общи условия по всяко време без изрично уведомление до Потребителите. Потребителите се считат за уведомени за промените в Общите условия от датата на публикуването им в Уебсайта като последващото използване на Уебсайта се приема за изразено съгласие с промените от страна на Потребителите.
2.3. Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашия Уебсайт за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт, включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; (ii) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (iii) да извършвате имитация на нашия Уебсайт или неговото съдържание; (iv) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (v) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.
Вие можете да отпечатвате разумен брой копия и можете да изтегляте извадки от всяка страница(и) от нашия Уебсайт. Нямате право да модифицирате хартиените или дигиталните копия, които сте отпечатали или изтеглили, по какъвто и да било начин, и не може да използвате никакви илюстрации, фотографии, видео и аудио клипове или каквито и да било графики, отделно от придружаващия ги текст.
2.4. Нямате право да използвате по неподходящ начин нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашия Уебсайт или да атакувате нашия Уебсайт посредством атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния, без с това да губим право на използване на други правни средства, налични за нас за възстановяване на нанесените щети.
2.5. Достъп до или ползване на нашия Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) може да са забранени от закона в някои държави или юрисдикции. Вие сте отговорни за спазването на всички приложими закони и разпоредби на страната, от която получавате достъп до нашия Уебсайт. Ние не даваме каквито и да било гаранции, че нашият Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) е подходящ или наличен за ползване в местоположения извън Европейския съюз.
2.6. Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети лица (“Уебсайтове на Трети лица”). Тези връзки са предназначени да предоставят само допълнителна информация. Включването на нашия Уебсайт на дадена връзка към Уебсайт на Трето лице не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме или поемаме отговорност за уебсайта на третото лице, неговото съдържание или използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да било Уебсайтове на Трети лица за точност, пълнота или съответствие с приложимото право. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени в резултат от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети лица като Вие използвате всякакви Уебсайтове на Трети лица на Ваш собствен риск. Всички общи условия и политики на Уебсайтовете на Трети лица, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас, докато сте в тези уебсайтове и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи условия.

 

3. Услуги, предоставяни на сайта

3.1. Фертитрон България предоставя на Потребителите на Сайта следните он-лайн услуги:
3.1.1. предоставяне на информация за предлаганите от Фертитрон България стоки и услуги чрез Уебсайта;
3.1.2. абониране чрез изпращане на електронно писмо за новини, бюлетин и др. във връзка с предлаганите от Фертитрон България стоки и услуги чрез Уебсайта;
3.1.3. изпращане на запитване за предлагани стоки и услуги на Уебсайта посредством електронно писмо /e-mail/ чрез страница „Контакти“;
3.1.4. търсене на стоки и услуги, разглеждане на информация, публикувана на Уебсайта;
3.2. За използването на посочените по-горе в т. 3.1 услуги, Потребителите на Уебсайта не дължат заплащане на допълнително възнаграждение или друг вид допълнителна такса на Фертитрон България.
3.3. Използването на посочените в т. 3.1 по-горе услуги на Уебсайта не представлява и не следва да се счита за покупко-продажба и/ или предложение за покупко-продажба на стока или услуга от страна на Потребителите към Фертитрон България. Приемането на предложенията и/ или осъществяване на поръчка за покупко-продажба на стоки и/ или услуги се извършва от Фертитрон България и Потребителя по законовия ред и напълно извън рамките на Уебсайта.
3.4. Фертитрон България се стреми да осигури непрекъснат достъп на Потребителите до Уебсайта и до предлаганите на него услуги, посочени в т. 3.1. по-горе. Въпреки това Фертитрон България има право да прекратява, ограничава и забранява достъп до Уебсайта на отделни Потребители във всеки момент и без изрично уведомяване.
3.5. Фертитрон България има право да изменя, ограничава и премахва всякаква информация, публикувана на Уебсайта, с която се нарушава законодателството на Република България и/или тези Общи условия, по всяко време без да дължи изрично уведомяване за това.
3.6. Достъпът до уебсайта може да бъде временно ограничен по всяко време поради профилактика и/или технически неизправности, без да е необходимо уведомяване на Потребителите.
3.7. Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, Уебсайта и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

 

4. Правила за ползване на уебсайта

4.1. Уебсайтът може да се използва от Потребителите без необходимост от създаване на Профил, чрез който Потребителите имат възможност да използват услугите по т. 3.1. по-горе. Потребителят няма нужда да бъде регистриран в сайта, нито да предоставя лични данни, необходими за сключване и изпълнение на договор.
4.2. В зависимост от това кои от услугите по т. 3.1. желае да използва, Потребителят може да заяви получаване на имейл известия относно новини, бюлетин, информация, публикувана на Уебсайта и др.

 

5. Права и задължения на потребителите

5.1. Потребителят има право да използва услугите по т. 3.1. от тези Общи условия.
5.2. Потребителят е задължен да спазва тези Общи условия и законодателството на Република България при използването на Уебсайта и услугите по т. 3.1. от тези Общи условия.
5.3. При създаването на Поръчка- запитване Потребителят е задължен да въведе минималната изискуема информация и е длъжен да не публикува подвеждаща или невярна информация.
5.4. Потребителят се задължава да заяви поръчката- запитване на български или на английски език.
5.5. Потребителят се задължава да заявява поръчка- запитване на Уебсайта само с такива информация и изображения, за които притежава съответните авторски права, търговски марки, права за разпространение и публикуване. Фертитрон България не носи отговорност пред Потребителите и трети лица за вреди, настъпили вследствие неправомерно използване на информация, изображения, авторски права, търговски марки, права за разпространение и публикуване от страна на Потребителите.

 

6. Забрана за използване и предоставяне на нелегално съдържание

6.1. Забранява се използването и предоставянето на Уебсайта на каквото и да е нелегално съдържание и информация, включително, но не само:
• използването на Уебсайта и публикуваната в него информация по начин, противоречащ на целта им, на тези Общи условия и/ или на законодателството на Република България;
• използването, предоставянето и публикуването на Уебсайта на информация и/или изображения, които нарушават законовите и морални норми, изобразяващи или разпространяващи насилие, омраза, расизъм, културна или етническа дискриминация от какъвто и да е вид, нарушаване на личните права или накърняващи достойнството на трети лица;
• публикуването и изпращането на непоискани търговски или лични съобщения до Потребителите на Уебсайта, с които се нарушават правата им на Потребители, както и провеждането на рекламна и търговска дейност в нарушение на установените добри търговски практики;
• нарушаването поверителността на Потребителите на Уебсайта, както и на техните права по какъвто и да е начин, включително но не само чрез събиране, притежание и разпространение на информация и лични данни на други Потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби;
• предприемането на действия, които могат да възпрепятстват функционирането на Уебсайта, да променят, повредят, ограничат или блокират достъпа до него и/ или до данни на Потребителите, да нарушат или ограничат правата на Фертитрон България върху Уебсайта, както и правата на всякакви трети лица.
6.2. Забранява се използването, предоставянето и публикуването на Уебсайта при заявяване на Поръчки и информация, с които се предлагат, рекламират или се съобщава за стоки и/ или услуги в нарушение на законодателството на Република България или на правата на трети лица, както на добрите нрави, включително но не само:
• за стоки или услуги, противоречащи на морални норми, с оскърбително текстово или графично съдържание;
• за стоки или услуги, подтикващи към дискриминационно поведение и омраза;
• за стоки или услуги, нарушаващи авторските права, запазени търговски марки и интелектуална собственост и накърняващи имуществени или неимуществени права на трети лица;
• за стоки или услуги, описани по начин, който може да заблуди Потребителите за марка, производител, количество, качество, съставки, начин на производство, полезност, приложимост, ремонт, поддръжка и други съществени характеристики;
• за крадени вещи, за стоки с недоказуем произход, неправомерно придобити или съдържащи неправомерно придобита, невярна и подвеждаща информация и на информация, улесняваща или подтикваща към незаконни действия;
• за стоки или услуги с порнографско, педофилско, хомосексуално, бисексуално съдържание, в частност материали, изобразяващи по открит начин сексуално поведение между лица, мастурбиране, сексуален садизъм или мазохизъм, показване на половите органи, свързани с използването на насилие или с участието на животни, в това число филми, снимки, списания и всякаква друга медия;
• за тютюневи изделия;
• за спиртни напитки, вино и бира с изключение на хипотезите на непряка реклама по смисъла на Закона за здравето, а именно: когато са използвани наименование или марка на алкохолна напитка, както и фирма или марка на производител на алкохолни напитки върху продукти и стоки, които не са алкохолни напитки; не е насочена към лица под 18-годишна възраст; не се използват лица под 18-годишна възраст като участници в рекламата; не свързва употребата на алкохолни напитки със спортни и физически постижения или с управление на превозни средства; не съдържа неверни твърдения относно полза за здравето, социално или сексуално благополучие или да представя въздържанието или умереността в отрицателна светлина;
• за лекарства, лекарствени средства и фармацевтични продукти;
• за опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето или околната среда;
• за наркотици, психотропни субстанции, упойващи средства, стероиди, прахове и шейкове за мускулна маса, добавки за бодибилдинг, които имат ефект и съдържание подобни на стероидите, както и всички останали контролирани вещества;
• за животни, човешки и животински органи;
• за валута, продукти или други свързани услуги за онлайн игри;
• за продажба на валута на намалена стойност или валутен обмен;
• фалшиви пари и пощенски марки;
• за документи за установяване на самоличността (от всякакъв вид), лични данни, всякакви фалшиви документи;
• за регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят;
• за дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи;
• за стоки или услуги, свързани с участието в така наречените „финансови пирамиди“;
• за специално проектирани, разработени, конфигурирани, адаптирани или модифицирани за военно приложение стоки, както и такива стоки, които не притежават характеристики, които правят възможно използването им за граждански цели;
• за огнестрелни оръжия и муниции, и устройства, изстрелващи газ, включително лютив газ, чието притежание или търговия са ограничени от закона;
• за рибарски инструменти и приспособления, чието притежание е ограничено от закона;
• за експлозиви и пиротехнически материали, пожарогасители, радиоактивни материали и леснозапалими газове и твърди вещества, токсични вещества и всякакви други опасни за човека или околната среда продукти и материали;
• за шперцове и декодери;
• за нелицензиран софтуер, софтуер, съдържащ вреден за ползвателя му код, софтуер, служещ за разблокиране на пароли, за проникване или проследяване;
• за софтуер под лиценз „Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа;
• за софтуер и услуги, които позволяват събирането на информация от компютърни потребители без тяхното знание;
• за софтуер, позволяващ генерирането на адреси за електронна поща от уеб-страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им;
• за активизационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, предлагани без оригиналния носител, към който се отнасят;
• за профили за моментални съобщения в Интернет (например Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
• за безплатни профили за електронна поща (адреси за електронна поща), лични данни и списъци с адреси в електронна поща;
• за настройки за профил на свободна интернет платформа или покани за използване на такива услуги или за създаването на профил там;
• за профили в програми за поощряване на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми;
• за системи за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания;
• за самолетни билети, екскурзии, застраховки и други туристически дейности и услуги, за които се изисква регистрация по Закона за туризма, освен в случаите в които Потребителите, които ги предлагат са регистрирани и имат право да предлагат такива дейности и услуги съгласно закона;
• за обяви за работа през интернет, както и всички видове Афилиeйт маркетинг програми;

 

7. Защита на правата на интелектуална собственост

7.1. Информацията, съдържанието и материалите, публикувани или съдържащи се в Уебсайта, са собственост на Фертитрон България или на Потребителите, които са ги публикували/ предоставили.
7.2. Всички права на интелектуалната собственост, включително, но не само наименования, лога, изображения, запазени марки, патенти, софтуер, домейни, ноу-хау и други подобни, независимо дали са регистрирани или не, свързани с Уебсайта, са собственост на Фертитрон България или на негови партньори и се използват от Фертитрон България с тяхното изрично съгласие.
7.3. Използването, временното възпроизвеждане, копирането или съхранението на информацията, съдържанието, материалите и изображенията, публикувани или съдържащи се в Уебсайта, е забранено с изключение на случаите, когато е предназначено за лично ползване без каквато и да е търговска или икономическа цел и при спазване на изискванията на законодателството на Република България.

 

8. Отговорност на ФЕРТИТРОН БЪЛГАРИЯ

8.1. Фертитрон България не носи отговорност за действията на Потребителите при или във връзка с използването на Уебсайта.
8.2. Фертитрон България не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на Фертитрон България.

 

9. Предоставяне на лични данни

9.1 Фертитрон България е регистрирано като администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на законодателството на Република България, но във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите по т. 3.1. от тези Общи условия услуги, не е необходимо предоставянето на лични данни на Потребителите.
9.2 Фертитрон България полага грижата на добрия търговец, но не отговаря за защита на личнните данни на Потребителя и предоставената от него информация, станала известна на Фертитрон България по повод на кореспонденция с последния, доколкото за използването на Уебсайта не е необходимо предоставянето на лични данни.
9.4 С отправянето на искане и със съгласието на Потребителя за получаване на новини, бюлетин и др., Потребителят разрешава в потребителските му профили във Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или търговски съобщения от Фертитрон България.

 

10. Оплаквания

10.1 В случай, че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Фертитрон България или не бъдат изпълнени съгласно тези Общи условия, Потребителят има право да подаде оплакване в електронна форма. Оплакването трябва да подробно описание на оплакванията.
10.2 Ако след получаване на оплакване по реда на т. 10.1., е необходимо данните или информацията, посочени в него, да бъдат допълнени, Фертитрон България ще се свърже с Потребителя преди да разгледа оплакването с искане за допълване на липсващите данни, в случай, че Потребителят е предоставил достатъчно информация за контакт с него.
10.3 Фертитрон България разглежда полученото оплакване от Потребителя своевременно като уведомява за отговора си Потребителя не по-късно от 5 дни от получаване на оплакването. Фертитрон България има право да откаже да разгледа оплакването като в този случай следва да уведоми Потребителя в срока по предходното изречение.
10.4 В случай, че Потребителят има оплаквания относно информация и Поръчката- запитване, публикувани на Уебсайта от други Потребители, или относно действията на други Потребители или трети лица, следва да отправи своето оплакване директно към тези лица.

 

11. Гаранция

11.1. За стоките и услугите, които предлагаме чрез Уебсайта, ние гарантираме съответствие с описанието, най- високо качество и всякакви съпътстващи документи, осигуряващи законност.
11.2. Вие винаги имате правата на потребителска гаранция предоставени съгласно императивните разпоредби на приложимо право, но доколкото нито една поръчка- запитване, както и отправянето на оферта не се приемат за сключване на договор, отговорността на Фертитрон България може да бъде ангажирана единствено след сключване на договор за продажба на стока или предоставяне на услуга. В случай че гаранцията, която ние Ви предоставяме с настоящото ограничава или изключва някакви права, които Вие може да имате съгласно императивните разпоредби на приложимото право, такива императивни разпоредбите имат превес.
11.3. Гаранцията не се прилага и при евентуално несъответствие по отношение на описанието, породено от нормално износване и овехтяване на стоките (или части от тях), причинено от стандартна употреба. Гаранцията също така не се прилага за дефекти, причинени от неправилна употреба, непрофесионално или неподходящо третиране или всякакви потенциални вреди, настъпили в резултат на такива.
 


12. Заключителни разпоредби

12.1. Уебсайтът и услугите, предлагани на него по т. 3.1. от настоящите Общи условия, е предназначен за използване от неопределен кръг лица.
12.2. В случай, че някоя от клаузите на тези Общи условия се окаже невалидна, неприложима или незаконна поради някаква причина, такава клауза не възпрепятства влизането в сила на която и да е от останалите клаузи на Общите условия.
12.3. Тези Общи условия се регулират и тълкуват въз основа на действащото законодателство на Република България.
12.4. Всички спорове, възникнали по повод и във връзка с настоящите общи условия, неспазването им, валидността им или тълкуването им, се уреждат чрез добронамерени преговори между Потребителите и Фертитрон България и чрез медиация. В случай, че не бъде постигнато споразумение в срок от 30 дни от получаване на уведомлението за възникване на спор, всяка Страна има право да отнесе спора към Арбитражния съд при Българската Търговско-Промишлена Палата ("арбитраж към БТПП") съгласно правилата за арбитраж ("Правилата") на БТПП от един арбитър, посочен в съответствие с Правилата. Мястото на арбитраж е София, България. Арбитражът се извършва на български език. Арбитражното решение е окончателно и задължително за Страните.
Тези Общи условия за ползване на Уебсайта са последно актуализирани към 20.03.2017 год.